Oferta - geologiczne i gotechniczne badania gruntu
Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne
Geologia inżynierska i geotechnika
Geologia inżynierska i geotechnika
Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne
Domy jednorodzinne
Badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych oddzielone powinno być warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Opinia geologiczna przedstawia warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków; określa przepuszczalność gruntów i możliwe maksymalne obciążenie gruntów ściekami oraz głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej.

GEORECORD - geologia inżynierska i geotechnika
GeoRecord - usługi geologiczne i geotechniczne
GEORECORD
Oferta - geologiczne i gotechniczne badania gruntu
OFERTA
Realizacje
REALIZACJE
Referencje
REFERENCJE
Kontakt
KONTAKT
tel. 602 551 892  e-mail biuro@georecord.pl